Thai

แปลง CSV เป็น JSON และ JSON เป็น CSV ใน Python

แปลง CSV เป็น JSON และ JSON เป็น CSV ใน Python CSV เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยปกติจะใช้เพื่อเก็บข้อมูลแบบตารางที่สามารถแสดงในแอปพลิเคชันสเปรดชีตเช่น MS Excel แต่ไฟล์ CSV ไม่รองรับลำดับชั้นข้อมูล JSON หรือ JavaScript Object Notation เป็นประเภทรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังใช้เป็นทางเลือกแทน XML สำหรับจัดเก็บและส่งข้อมูล ดังนั้น หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลแบบตารางหรือจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นรูปแบบตาราง ก็จำเป็นต้องแปลงรูปแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลง CSV เป็น JSON และ JSON เป็น CSV ใน Python หัวข้อต่อไปนี้ครอบคลุมด้านล่าง: Python API สำหรับการแปลง CSV เป็น JSON และ JSON เป็น CSV วิธีแปลง CSV เป็น JSON ใน Python วิธีแปลง JSON เป็น CSV โดยใช้ Python Python API สำหรับการแปลง CSV เป็น JSON และ JSON เป็น CSV GroupDocs.
· ยาซีร ซาอีด · 3 min