Thai

แปลง Excel เป็นรูปแบบ CSV โดยใช้ REST API ใน Node.js

วิธีแปลง Excel เป็นรูปแบบ CSV โดยใช้ REST API ใน Node.js ไฟล์ Excel เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางในแถวและคอลัมน์ ในขณะที่ไฟล์ CSV เก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ไฟล์ CSV เร็วกว่าและใช้หน่วยความจำน้อยกว่า ในขณะที่ไฟล์ Excel ใช้หน่วยความจำมากกว่าขณะนำเข้าข้อมูล ไฟล์ CSV เป็นไฟล์ข้อความธรรมดาธรรมดาที่นำเข้าสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลที่จัดเก็บได้ง่ายกว่า ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ Excel เป็นไฟล์ CSV บทความนี้เกี่ยวกับวิธีแปลง Excel เป็นรูปแบบ CSV โดยใช้ REST API ใน Node.js หัวข้อต่อไปนี้จะครอบคลุมในบทความนี้: API การแปลง REST ของ Excel เป็น CSV และ Node.js SDK วิธีแปลงไฟล์ Excel เป็น CSV โดยใช้ REST API ใน Node.js API การแปลง REST ของ Excel เป็น CSV และ Node.js SDK ในการแปลง Excel เป็น CSV นั้นใช้ API Node.
· ยาซีร ซาอีด · 3 min