Thai

แปลงไฟล์ Excel เป็นไฟล์ JSON ใน Java โดยใช้ REST API

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้บางคนต้องการแปลงสเปรดชีต Excel เป็น JSON (JavaScript Object Notation) การแปลงไฟล์ Excel เป็นรูปแบบ JSON ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน หากคุณเป็นนักพัฒนา Java คุณอาจต้องแปลงสเปรดชีต Excel เป็นรูปแบบ JSON โดยทางโปรแกรม
· ยาซีร ซาอีด · 4 min