Thai

แปลง PDF เป็นไฟล์รูปภาพ TIFF, JPEG, BMP และ GIF ใน Java

มีหลายสาเหตุที่คุณอาจต้องการแปลงเอกสาร PDF เป็นไฟล์รูปภาพ เช่น TIFF, JPEG, BMP หรือ GIF ตัวอย่างเช่น เพื่อดูเอกสารได้ง่ายขึ้น สำหรับการบีบอัดและการปรับเอกสารให้เหมาะสม เพื่อรวมเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น เช่น งานนำเสนอ PowerPoint เพื่อแก้ไขเอกสาร หรือเพื่อทำให้เอกสารมีความปลอดภัยมากขึ้น
· ยาซีร ซาอีด · 6 min