Tiếng Việt

Chuyển đổi CSV sang JSON và JSON sang CSV bằng Python

Chuyển đổi CSV sang JSON và JSON sang CSV bằng Python CSV là định dạng lưu trữ dữ liệu chứa các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Nó thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng cũng có thể được hiển thị trong các ứng dụng bảng tính như MS Excel. Nhưng tệp CSV không hỗ trợ phân cấp dữ liệu. JSON hoặc Ký hiệu đối tượng JavaScript là một loại định dạng dữ liệu có cấu trúc trọng lượng nhẹ.
· Yasir Saeed · 7 phút