Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS/XLSX sang HTML bằng API REST trong Node.js

Chuyển đổi Excel XLS/XLSX sang HTML bằng API REST trong Node.js Ứng dụng Excel dùng để định dạng, sắp xếp và tính toán dữ liệu trong chương trình bảng tính một cách nhanh chóng và dễ dàng. HTML hoặc Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang Web. Nó cung cấp nội dung mang lại cấu trúc trang web bằng cách sử dụng các phần tử và thẻ khác nhau.
· Yasir Saeed · 8 phút