Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel thành tệp JSON trong Java bằng API REST

Có nhiều lý do tại sao ai đó có thể muốn chuyển đổi bảng tính Excel thành JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript). Chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JSON cho phép bạn sử dụng dữ liệu theo cách mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Ví dụ: bạn có thể nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu đó trong ứng dụng web. Nếu bạn là nhà phát triển Java, bạn có thể cần chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng JSON theo chương trình.
· Yasir Saeed · 9 phút