Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp TXT thành PDF bằng API REST trong Ruby

Cách chuyển đổi tệp TXT thành PDF bằng API REST trong Ruby Notepad là một chương trình xử lý văn bản, cho phép bạn tạo ghi chú nhanh trong tệp TXT. Windows Notepad là một trình soạn thảo văn bản đơn giản được tạo bởi tập đoàn Microsoft. Việc chuyển đổi văn bản thành tệp PDF mang lại tính linh hoạt cao hơn vì tài liệu cuối cùng có thể được xem trên bất kỳ hệ thống nào.
· Yasir Saeed · 6 phút