Tiếng Việt

HTML được rút gọn và đáp ứng bằng PHP SDK cho GroupDocs.Viewer

Chúng tôi vui mừng thông báo GroupDocs.Viewer Cloud 18.2. Việc phát hành trong tháng này bao gồm một số tính năng mới. Một số tính năng mới quan trọng của bản phát hành này là hỗ trợ HTML và SVG được rút gọn, hiển thị HTML đáp ứng, hiển thị lớp tài liệu CAD cụ thể cùng với nhiều tính năng mới khác. Vui lòng xem ghi chú phát hành của phiên bản này chi tiết để biết về tất cả các tính năng/cải tiến mới và các bản sửa lỗi được thực hiện trong bản phát hành này.
· Tilal Ahmad · 3 phút