Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ tệp PDF trong Java bằng API REST

Các tệp PDF thường chứa các hình ảnh có giá trị có thể cần được trích xuất cho nhiều mục đích khác nhau. Cho dù đó là tái sử dụng hình ảnh trong các tài liệu khác nhau, phân tích hình ảnh để xử lý dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu từ nội dung dựa trên hình ảnh, khả năng trích xuất hình ảnh từ tệp PDF là điều cần thiết. GroupDocs.Parser Cloud SDK dành cho Java cung cấp một cách dễ dàng để trích xuất hình ảnh từ tệp PDF theo chương trình.
· Yasir Saeed · 8 phút