Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp PDF bằng API REST trong Python

Là nhà phát triển Python, bạn có thể dễ dàng hợp nhất hai hoặc nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất trong các ứng dụng Python của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất nhiều tệp PDF bằng API REST trong Python.
· Muzammil Khan · 7 phút

Hợp nhất nhiều tệp PDF bằng API REST

Là nhà phát triển C#, bạn có thể cần kết hợp hai hoặc nhiều tệp PDF thành một tệp PDF. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn không muốn in từng tệp PDF khác nhau như báo cáo, biên lai, v.v. thì hãy kết hợp chúng thành một tài liệu và in. Trong bài viết này, tôi trình bày cách hợp nhất các tệp PDF bằng API REST. Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:
· Muzammil Khan · 5 phút