Tiếng Việt

Cách chuyển đổi XLSM sang CSV bằng Python

Cách chuyển đổi XLSM sang CSV bằng Python XLSM là một bảng tính chứa các macro được viết bằng Visual Basic for Applications (VBA). Tệp XLSM tương tự như định dạng tệp XLM và được tạo trong Excel 2007 hoặc mới hơn để tự động hóa các quy trình. Mặc dù CSV là định dạng lưu trữ dữ liệu chứa các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Nó được dùng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng, định dạng nhập và xuất cho các ứng dụng bảng tính như MS Excel.
· Yasir Saeed · 5 phút