Tiếng Việt

Cách di chuyển, sắp xếp lại và sắp xếp lại các trang trong Word bằng Ruby

Cách di chuyển, sắp xếp lại và sắp xếp lại các trang trong Word bằng Ruby Word là chương trình từ phổ biến nhất để tạo tài liệu. Nhưng khi làm việc với các tài liệu từ lớn hơn, bạn có thể cần thay đổi thứ tự các trang của mình. Thay vì bắt đầu từ đầu, bạn có thể cân nhắc sắp xếp lại các trang để chúng có thứ tự tốt hơn.
· Yasir Saeed · 5 phút